Nije tako teško - sleteti na pravo mesto * auto škola 10 plus


Nije tako teško , sleteti na pravo mesto * auto škola 10 plus.


Ne mora biti san može biti i java *                                                                       Vozački ispit ***

Poklon za vas * rešeni novi testoviVolim da vozim * hoću da položim
Preuzmite poklon

                                                           Bakiinstruktor resenja-testova

Sporazum o priznanju krivice *

Zabrana upravljanja motornim vozilom
Član 58
Zabrana upravljanja motornim vozilom sastoji se u tome da se učiniocu privremeno zabrani upravljanje motornim vozilom određene vrste ili kategorije.
Ako propisom kojim se određuje prekršaj nisu posebno predviđeni uslovi za izricanje zaštitne mere, mera se može izreći učiniocu prekršaja koji je učinio prekršaj protiv bezbednosti saobraćaja kad postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ponovo učiniti prekršaj ili zato što njegovo ranije kršenje tih propisa pokazuje da je opasno da upravlja motornim vozilom određene vrste ili kategorije.
Zaštitna mera iz stava 1. ovog člana može se izreći u trajanju od 30 dana do jedne godine.
Vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u trajanje mere.


Rešenje o sporazumu o priznanju prekršaja
Član 236
Sud će rešenjem usvojiti sporazum o priznanju ako utvrdi:
1) da je okrivljeni svesno i dobrovoljno priznao prekršaj, odnosno prekršaje koji su predmet zahteva i da je isključena mogućnost priznanja okrivljenog u zabludi;
2) da je sporazum zaključen u skladu sa odredbama člana 234. ovog zakona;
3) da je okrivljeni potpuno svestan svih posledica zaključenog sporazuma, a posebno da u potpunosti razume da se sporazumom odriče prava na suđenje i ulaganje žalbe protiv presude suda donete na osnovu rešenja o usvajanju sporazuma;
4) da sporazumom o priznavanju nisu povređena prava oštećenog ili da on nije protivan razlozima pravičnosti.
Kada nije ispunjen jedan ili više uslova iz ovog člana, ili kada kazna, odnosno druga prekršajna sankcija utvrđena u sporazumu o priznanju očigledno ne odgovara težini prekršaja koji je okrivljeni priznao, sud će doneti rešenje kojim se odbija sporazum o priznanju. Priznanje okrivljenog dato u sporazumu koji od suda nije prihvaćen, ne može biti dokaz u prekršajnom postupku.
Kada rešenje iz prethodnog stava ovog člana postane pravnosnažno, sporazum i svi spisi koji su sa njim povezani izdvajaju se u posebne spise i uništavaju se pred sudom, o čemu se sastavlja službena beleška u tom posebnom predmetu.
Rešenje suda o sporazumu o priznanju se dostavlja ovlašćenom podnosiocu zahteva, okrivljenom, braniocu, oštećenom i njegovom punomoćniku.